Privacy Policy

Privacy Policy

 1. Identiteit

GV-TRADE BV, handel drijvend onder de naam ‘Pokemart.be’
Verbindingslaan 83 bus R6, 3600 Genk
BTW-nummer: BE0760600556
Contact: [email protected] of +32 492 65 79 73

(Hierna “Pokemart.be”, “wij”, “ons”)

 1. Vooraf

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons zeer belangrijk. Dit geldt zowel voor het afhandelen van uw bestelling maar in het bijzonder ook voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.pokemart.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Pokemart.be en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

We willen benadrukken dat we te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”:

 • de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en
 • de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ‘GDPR’).

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Pokemart.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Pokemart.be.

Deze Nederlandstalige versie is de originele versie van de Privacy Verklaring. In geval van strijdigheden met andere taalversies zal deze Nederlandstalige versie voorrang krijgen.

 1. Overzicht verwerkingen

Door middel van onderstaand overzicht willen we u een duidelijk inzicht geven waarom wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken, de manier waarop we deze verzamelen en op welke juridische grondslag uit de Privacy Wetgeving wij deze baseren.

Doeleinden Soorten persoonsgegevens Wijze van verzameling Juridische grondslag
De uitvoering van onze overeenkomst (incl. de opvolging daarvan)Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of gsm), adres van afleveringPlaatsen van een online bestellingUitvoering van de overeenkomst
Converteren van prospecten die concrete interesse tonenNaam, voornaam, e-mailadres, acties in het boekingsprocesPlaatsen van een online bestellingGerechtvaardigd belang
Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)Naam, voornaam, e-mailadresVia contactformulier, een aankoop bij Pokemart.be, (live-)chatGerechtvaardigd belang
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de WebsiteZie cookie policyBezoek van de websiteUitdrukkelijke toestemming
Statistische doeleindenZie cookie policyBezoek van de websiteUitdrukkelijke toestemming
Het verzenden van nieuwsbrieven Naam, voornaam, e-mailadres, taalNiet-klanten: actief inschrijven op nieuwsbrief op de website Klanten: bij het afsluiten van de overeenkomstNiet-klanten: uitdrukkelijke toestemming
Klanten: gerechtvaardigd belang
Verzamelen van klantenreviewsNaam en voornaam (optioneel)Invullen van klantenreviewUitdrukkelijke toestemming
 1. Bijkomende informatie
 2. Wijze van verzameling:
  1. Pokemart.be verzamelt tevens persoonsgegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij je graag naar onze cookie policy.
  2. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.
 • Juridische grondslag: elke verwerking dient op één van de zes rechtsgronden uit de GDPR gebaseerd te worden:
  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met ons of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die wij moeten naleven
  • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent).
   • Voor elke verwerking die wij op deze grondslag baseren, hebben wij een uitgebreide afweging gemaakt tussen enerzijds uw belangen en fundamentele vrijheden en anderzijds onze belangen. Voor meer informatie hierover kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring.
 • Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Pokemart.be zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks gedeeld worden met de hosting partner van onze website, betaaldiensten, softwareleveranciers, IT-dienstverleners (bv. e-mail services, (live-)chat plug-in) en/of transport partners.

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens delen met derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Pokemart.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Pokemart.be.
 • Wanneer Pokemart.be of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die Pokemart.be heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Pokemart.be uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (i) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 • Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 • Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Gelet op de verscheidenheid aan verwerkingen en bewaartermijnen is het niet mogelijk om de bewaartermijnen op te lijsten in deze Privacy Verklaring zonder in te boeten aan leesbaarheid. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de mogelijkheden onder ‘VI. Uw privacy rechten’.

 • Je privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Pokemart.be wijst er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [email protected] .

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Bovendien kan u steeds via uw account uw persoonsgegevens verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wil u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Pokemart.be meer ontvangen, dan kan u op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Pokemart.be.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Pokemart.be verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens.

Pokemart.be bewaart de persoonsgegevens die zij heeft in een cloud-omgeving, met datacenters in de Europese Economische Ruimte.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van onze website-host, (ii) de controles die zij uitvoeren en (iii) de handelingen die zij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Pokemart.be, onze website-host en diens cloud-partner in dit kader geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Pokemart.be zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt door deze derde van uw account. We raden dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vermoedt dat iemand toegang heeft tot uw account, en ons meteen te contacteren.

 • Update Privacy Verklaring

Pokemart.be is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van eventuele wijzigingen.

 • Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Pokemart.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 • Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Pokemart.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Pokemart.be deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.