Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Online verkoopsvoorwaarden Pokemart.be

1. ALGEMEEN EN DEFINITIES

1.1 “Pokemart.be”: de besloten vennootschap “GV-TRADE”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Wolfsbergstraat 67 ingeschreven in het KBO en in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0760600556 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0760600556, handel drijvende onder de naam “Pokemart.be”.

1.3 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.4 “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.5 “Consument”: elke Klant die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.6 “Website”: www.pokemart.be

1.7 De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden is de originele versie. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, zal deze Nederlandstalige versie voorrang krijgen.

2. TOEPASBAARHEID

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en Pokemart.be en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische bestelbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) het Belgische recht. Pokemart.be wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Pokemart.be uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Klant is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Pokemart.be en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien Pokemart.be één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.5 Pokemart.be heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een nieuwe bestelling.

3. AANBOD EN BESTELLING

3.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, social media, en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Pokemart.be mag de aanbiedingen op de Website en/of andere kanalen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Pokemart.be niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website, social media en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Pokemart.be is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pokemart.be is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de website www.pokemart.be .

3.3 De overeenkomst tussen Pokemart.be en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

3.4 Pokemart.be behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

3.5 Annulering van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is enkel mogelijk op aanvraag van de Klant en na schriftelijke bevestiging van Pokemart.be. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen per e-mail: [email protected].

3.6 Indien de Klant een account heeft op de Website en hij één of meerdere nieuwe bestellingen plaatst op het moment dat een eerste bestelling nog ‘open’ staat, heeft de Consument de mogelijkheid -en niet de verplichting- om deze bestellingen samen te voegen en als één bestelling te laten afhandelen door Pokemart.be. Klanten zonder account hebben deze mogelijkheid niet.

4. HERROEPING EN RETOUR

4.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de Website. Op grond van artikelen 47-52 van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Pokemart.be ([email protected] ) via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Consument heeft ook de mogelijkheid een retour binnen de veertien kalenderdagen na kennisgeving tot herroeping terug te brengen of om te ruilen op dHet volgend adres van Pokemart.be (Wolfsbergstraat 67, 3600 Genk). Het artikel dient steeds in de originele verpakking teruggebracht of teruggestuurd te worden.

4.3 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Pokemart.be heeft meegedeeld, aan Pokemart.be terug te zenden of te overhandigen. De Consument voldoet tijdig aan deze voorwaarden als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Het teruggezonden product dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, mogen de producten niet geopend zijn en dienen de producten inclusief alle eventuele bij het product geleverde toebehoren te bevatten.

4.4 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de betalingen die hij op dat moment heeft gedaan voor de goederen van Pokemart.be terug, inclusief leverings- en transactiekosten voor zover Pokemart.be één of meerdere producten afleverde die niet conform de bestelling van de Consument waren (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Pokemart.be geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat Pokemart.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 11.2 van deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Pokemart.be betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Indien de Consument opteerde voor een andere wijze van terugbetaling dan deze waarmee hij de bestelling verrichte, zullen eventuele extra transactiekosten voor de rekening van de Consument zijn. Pokemart.be mag wachten met de terugbetaling tot Pokemart.be de producten heeft teruggekregen en de staat ervan gecontroleerd heeft. De terugbetaling van de leverings- en transactiekosten door Pokemart.be verloopt steeds pro rata en onverminderd artikel 4.4.

4.6 De directe kosten en het risico van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

4.7 In geen geval beschikt een professionele Klant over dit recht tot herroeping.

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

5.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief btw, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings-, transactie- of verzendingskosten, eventuele versnelde behandelingen (zoals per expres versturen) en/of bijkomende wensen van de Klant.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de waarde van de totale bestelling. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de bestelbevestiging die de Klant bij de aankoop ontvangt.

Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Klant kunnen door Pokemart.be worden aangerekend.

5.3 Pokemart.be behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pokemart.be worden rechtgezet.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms® 2020) op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is Pokemart.be eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

6.2 Een bestelling zal pas verzonden worden nadat Pokemart.be de betaling ontvangen heeft.

6.3 De leveringstermijn is steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Pokemart.be t.o.v. de Klant. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Pokemart.be en de Klant. Pokemart.be kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

6.4 Bij afwezigheid van de Klant en een eventuele buur bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met de boodschap waar en wanneer het pakket kan opgehaald worden. De transporteur verstuurt een bericht wanneer het pakket op voormelde locatie is aangekomen. Bij gebreke van afhaling door de Klant binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de poging tot levering zal het pakket terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Pokemart.be. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, btw, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Klant. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Pokemart.be en de Klant worden geacht ontbonden te zijn. De door de Klant reeds betaalde prijs zal door Pokemart.be worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

7. FACTURATIE EN BETALING

7.1 Bestellingen dienen steeds vooraf te worden betaald door de Klant.

De Klant heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

  • Bancontact
  • KBC/CBC Betaalknop
  • Belfius Direct Net
  • iDeal
  • Kredietkaart (Visa/Mastercard/American Express)
  • Apple Pay
  • Giropay

7.2 Alle online betalingen worden in hoofde van Pokemart.be door een externe professionele en gespecialiseerde partner verwerkt. Deze externe partner voorziet in de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Al de online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus de enige verantwoordelijkheid draagt van de correcte verwerking van alle online betalingen.

8. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken zoals duidelijke materiaal- of fabricagefouten, etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (via [email protected]) mee te delen aan Pokemart.be, met verwijzing naar het correcte bestelnummer. Pokemart.be kan niet verantwoordelijk zijn voor minimale verschillen tussen de weergave op de Website en het geleverde product.

8.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op het moment van ontdekking van het gebrek rechtstreeks aan Pokémon worden gemeld via deze link. Pokemart.be kan hierin niet tussenkomen en de Klant dient dit rechtstreeks met Pokémon af te handelen. In geen geval zal Pokemart.be instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Klant.

8.4 Bij klachten die tijdig en correct aan Pokemart.be worden gemeld, zal Pokemart.be naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Pokemart.be ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Klant.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Pokemart.be.

8.5 De Klant mag in geen geval producten terugsturen aan Pokemart.be op grond van dit artikel 8 zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Pokemart.be behoudt zich het recht voor om de gebreken vast te stellen en de oorzaak ervan na te gaan. De Klant zal in dit geval de betreffende producten op eigen kosten en eigen risico aan Pokemart.be bezorgen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege Pokemart.be, tenzij anders overeengekomen met Pokemart.be.

8.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Pokemart.be en de Klant.

8.7 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

8.8 Indien een eventuele klacht van de Klant door Pokemart.be niet voldoende verholpen is geweest, heeft de Klant steeds de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Met uitzondering van de vrijwaring door Pokemart.be volgens de garantiebepaling in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Pokemart.be ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (incl btw); (2) het bedrag dat Pokemart.be in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Pokemart.be aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

9.2 Pokemart.be is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van verkeerd of onaangepast gebruik of behandeling van de aangekochte producten.

9.3 De Klant erkent dat Pokemart.be geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door Pokemart.be, zodoende dat Pokemart.be niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.5 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

10. PROMOTIES

10.1 Promotionele toegiften door, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

10.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie-actie, houdt Pokemart.be zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Consument herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Pokemart.be zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

11. OVERMACHT EN HARDSHIP

11.1 Pokemart.be is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

11.2 In geval van overmacht of hardship kan Pokemart.be naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Pokemart.be: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Pokemart.be en de Klant buitengerechtelijk ontbinden.

11.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen/producten; valutaschommelingen, verhogingen van productprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; uitbraak van een epidemie en/of pandemie; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 Indien de overeenkomst tussen Pokemart.be en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van Pokemart.be te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Alle onderdelen van de Websitezoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de Website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de catalogus, de foto´s, de afbeeldingen, op de Website zijn beschermd door auteursrechten. Pokemart.be is de enige titularis van deze intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Pokemart.be.

14. PERSOONSGEGEVENS

14.1 De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement. Pokemart.be maakt deze gegevens over aan de betalingsprovider en transportdienst met het oog op de afhandeling van de bestelling.

14.2 De Klant kan steeds om inzage, verbetering, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Pokemart.be meer wenst te ontvangen, dient de Klant Pokemart.be hiervan op de hoogte te brengen:

  • per e-mail: [email protected]
  • via de uitschrijfmogelijkheid in de mails van Pokemart.be

16. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen Pokemart.be en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Pokemart.be, tenzij Pokemart.be verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.

De Consument kan ook een klacht indienen met betrekking tot de aankoop van producten op de Website bij het Onlinegeschillenbeslechting-platform (“ODR”) van de Europese Unie (Online Dispute Resolution Platform). Door het indienen van een klacht op dit platform stemt de Consument ermee in haar vordering buitengerechtelijk te willen beslechten. De Consument aanvaardt dat deze bepaling louter informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis inhoudt in hoofde van Pokemart.be waarbij deze laatste zou instemmen met het buitengerechtelijk beslechten van de vordering van de Consument door middel van het Onlinegeschillenbeslechting-platform.